Show simple item record

dc.contributor.editorHjorthol, Geir
dc.contributor.editorLøvoll, Helga S.
dc.contributor.editorOltedal, Elizabeth
dc.contributor.editorSørbø, Jan Inge
dc.date.accessioned2022-08-22T07:52:23Z
dc.date.available2022-08-22T07:52:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58030
dc.description.abstractThis book is in commemoration of the composer, educator, conductor and social worker Magnar Åm’s 70th birthday. Right from the start of work as a composer, music as a form of recognition has been central, along with an impulse to disrupt boundaries between established forms and conventions. This has also been a guiding principle behind the contributions to this anthology, where the goal has not only been to honor one individual, but to be a source of new insight. Music and literature are about the creation and dissemination of meaning. In this sense, it is paradoxical to talk about silence as a hallmark of certain art forms. But anyone who reads or listens actively knows that there is more to be gained from art than what lies in the immediate and explicit expression. The voice (in a broad sense) finds its complimentary opposite in silence. The first part of the anthology provides a brief theoretical background for interdisciplinary research into music and literature. The contributions that follow do not view artworks simply as finished products, but as parts of a living practice in which the composer, author, music, text, performer and audience all meet. In the next part, we are drawn into the workshops of composers and musicians who reflect on the music of Magnar Åm, as well as their own in light of this. In the final part, we cross the border between art and other forms of experience, with eudaimonia as a unifying concept: How should one live a complete and meaningful life? This book has been written by researchers in a variety of fields such as literature, music, natural science and outdoor life, as well as practicing artists: composers, musicians and writers. Between research and art, through scientific articles and professional essays, a conversation arises that engenders recognition across fixed boundaries.en_US
dc.languageNorwegianen_US
dc.relation.ispartofseriesReligionsfag Profilen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::A The Arts::AV Music::AVA Theory of music and musicologyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::D Biography, Literature and Literary studies::DS Literature: history and criticism::DSB Literary studies: generalen_US
dc.subject.otherMusic, literature, voice, silence, meaning, Samtidskomponister, musikk, litteratur, stillhet, stemmeen_US
dc.titleStemma og stilla i musikk og litteraturen_US
dc.title.alternativeFestskrift til Magnar Åmen_US
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageDenne boka er eit festskrift i høve 70-årsdagen til komponisten, pedagogen, dirigenten og samfunnsmennesket Magnar Åm. Heilt frå starten av komposisjonsarbeidet hans har musikken som erkjenningsform stått sentralt, men også trongen til å bryte grensene mellom etablerte former og konvensjonar. Dette har fungert som leietrådar også for bidraga til denne antologien. Målet har ikkje berre vore å lage eit heidersskrift til éin person, men å vere ei kjelde til ny innsikt. Musikk og litteratur handlar om skaping og formidling av meining. Slik sett er det paradoksalt å snakke om stille som eit sentralt kjenneteikn ved desse kunstartane. Men alle som les og lyttar aktivt, veit at det er meir å hente i kunsten enn det som ligg i det umiddelbare og eksplisitte uttrykket. Stemma (i vid tyding) har stilla som si komplementære motsetning. Første hovuddel av antologien gir ein kortfatta teoretisk bakgrunn for ei tverrvitskapleg forsking på musikk og litteratur. Bidraga som følgjer ser ikkje på kunstverka berre som ferdige produkt, men som delar av ein levande praksis, i møtet mellom komponist, forfattar, musikk, tekst, utøvar og mottakar. I neste del blir vi tekne med inn i verkstaden til komponistar og musikarar som kommenterer musikken til Magnar Åm, men også sin eigen i dette lyset. I siste del kryssar vi grensa mellom kunsten og andre erfaringsformer, med eudaimonia som samlande omgrep: Korleis kan ein kan leve eit fullstendig og meiningsfullt liv? Boka er skriven av forskarar frå ulike fagfelt som litteratur, musikk, naturvitskap, friluftsliv, men også av utøvande kunstnarar: komponistar, musikarar og forfattarar. I møtet mellom forsking og kunst, gjennom vitskaplege artiklar og faglege essay, oppstår det ein samtale som skaper erkjenning på tvers av fastlåste grenser.en_US
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.158en_US
oapen.relation.isPublishedBybf7b42a4-6892-42e3-aaf8-8f32c8470a8ben_US
oapen.relation.isbn9788202761097en_US
oapen.relation.isbn9788202763251en_US
oapen.relation.isbn9788202763268en_US
oapen.relation.isbn9788202763275en_US
oapen.series.number43en_US
oapen.pages416en_US
oapen.place.publicationOsloen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record